středa 12. ledna 2011

Jak je to s tou Hipokratovou přísahou

V souvislosti s akcí “Děkujeme, odcházíme.”, se stále zmiňuje Hipokratova přísaha. Stovky lidí na všemožných bahenních fórech diskutují a jako jeden z argumentů, proč by měli lékaři držet hubu a krok, je Hipokratova přísaha.

Zapomeňme na to, že tito lidé vynucují slib, který se na dnešních školách neskládá. Zapomeňme na to, že velká většina diskutujících skládala následující slib:

Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.” [Slib pionýra, zdroj: Wikipedia]

Zapomeňme, že v dnešní době jsou sliby pro většinu stáda pouze chyby a čest a morálka je něco, co stojí v koutě na hanbě.

Tak mě napadla otázka: “Co přesně tedy tento slib říká? Četl ho někdo, kdo se s ním ohání, nebo je to něco, jako Korán, který každý kritizuje, ale nikdo ho nečetl? Existuje vůbec?”

 

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asképia a Hygieu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy.

Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku.

Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k potratu. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění.

Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků.

Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.”

Zkráceně komentář ke zvýrazněným pasážím:

  1. Lékař nesmí být křesťan ani Žid.(V jednoho Boha věřiti budeš.)
  2. Internetové stránky s lékařskou tematikou nemohou pro nelékaře existovat.
  3. Nikde není psáno, že musí pracovat stále, pouze, pokud pracovat bude, tak nepoškodí nemocného.
  4. Eutanazie…
  5. V Polsku toto praktikují.
  6. Chirurgové by to mohli zabalit.
  7. Lékařské tajemství.

A pro srovnání reálný slib skládaný na LFUK:

Především: že si budete vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost, že budete stále usilovat o společenský pokrok a šťastnou budoucnost lidstva, že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všech lidí a své povinnosti budete konat řádně a svědomitě, že budete stále prohlubovat vědecké poznání, ke kterému tato věda došla, a v něm budete dále pokračovat. Dále: že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka, že to, co uvidíte nebo uslyšíte při provádění svého povolání nebo vůbec v životě lidí, co by nemělo být zveřejněno, zachováte v tajnosti. Konečně: že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu Karlovu a její lékařskou fakultu, na níž dosáhnete titulu doktora všeobecné medicíny. Jste si dobře vědomi, k čemu se zavazujete a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?

Ani zde se nehovoří o celoživotní otrocké práci za jakoukoliv cenu.

Tak příště, až se někdo bude ohánět Hipokratovou přísahou, budu vědět své a Vy už také.

 

P.S.

Autor není lékař, ale IT odporník, bere nadprůměrný Pražský plat a nemá problém s tím, aby absolventi medicíny brali nástupní plat 30kkč a zkušenější lékaři třeba i desetinásobek.

Žádné komentáře: